Algemene Voorwaarden Lierdal Sportcenter

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Lierdal Sportcenter (hierna; “Lierdal Sportcenter”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Lierdal Sportcenter en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Lierdal Sportcenter en het Lid.

2.2. Lierdal Sportcenter is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Lierdal Sportcenter zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Lierdal Sportcenter te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Na de minimale contractduur loopt het abonnement automatisch door en kan het Lid maandelijks opzeggen.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Lierdal Sportcenter mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Lierdal Sportcenter gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Lierdal Sportcenter, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Lierdal Sportcenter).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Lierdal Sportcenter worden overgedragen.

3.4. Lierdal Sportcenter behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Lierdal Sportcenter zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden sporten bij Lierdal Sportcenter, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.lierdal.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Lierdal Sportcenter, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club, of middels e eerste incasso te worden voldaan.

4.4. Lierdal Sportcenter behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Lierdal Sportcenter te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Lierdal Sportcenter tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Lierdal Sportcenter over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Lierdal Sportcenter het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Lierdal Sportcenter tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Lierdal Sportcenter biedt enkele  kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat.

4.8. Lierdal Sportcenter biedt tevens korting aan gezinnen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, waarvan minimaal drie gezinsleden, wonende op hetzelfde adres bij Lierdal sporten. Alle gezinsleden moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Lierdal Sportcenter is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. Lierdal Sportcenter is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. Lierdal Sportcenter verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Lierdal Sportcenter verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Lierdal Sportcenter en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Lierdal Sportcenter.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Lierdal Sportcenter kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Lierdal Sportcenter.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Lierdal Sportcenter en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Lierdal Sportcenter is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Lierdal Sportcenter te worden gemeld. Lierdal Sportcenter zal de kosten van 10.00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap, opzegt voor de 15e van de maand wordt het lidmaatschap stopgezet per de laatste dag van de betreffende maand. Na de 15e van de maand geldt een opzegtermijn van één kalendermaand en wordt het abonnement stopgezet per de laatste dag van de volgende maand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan naar keus van het Lid; schriftelijk middels een officiële schrijven bij Lierdal Sportcenter of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Lierdal Sportcenter, lierweg 2, 6584 DC Molenhoek. Opzeggen per e-mail is ook mogelijk, maar alleen via het adres info@lierdal.nl. Overige manieren van opzeggen zoals bijvoorbeeld bij een fitnessinstructeur of groepslesdocent worden niet in behandeling genomen en zijn derhalve niet geldig.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Lierdal Sportcenter deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Lierdal Sportcenter – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Lierdal Sportcenter, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5. Lierdal Sportcenter mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met (schriftelijke) toestemming van Lierdal Sportcenter het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Lierdal Sportcenter – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. Lierdal Sportcenter is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Lierdal Sportcenter is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Lierdal Sportcenter is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een met Lierdal Sportcenter gelieerde onderneming, kan sporten.

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven via info@lierdal.nl.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Lierdal Sportcenter kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Lierdal Sportcenter dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot Lierdal Sportcenter via info@lierdal.nl

11. Personal Training

11.1. Lierdal Sportcenter, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Lierdal Sportcenter is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Lierdal Sportcenter of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Lierdal Sportcenter, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Lierdal Sportcenter gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Nieuwsbrief en Mailingen

14.1 Bij afsluiten van een lidmaatschap geeft de klant Lierdal Sportcenter b.v. toestemming om nieuwsbrieven te versturen en gerichte mails om klanten op de hoogte te houden van het aanbod en nieuwe ontwikkelingen.

14.2 Klanten hebben ten alle tijden recht om deze toestemming in te trekken en zicht af te melden van de nieuwsbrief en andere berichten.

15. Slotbepalingen

15.1. Op alle door Lierdal Sportcenter gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Lierdal Sportcenter kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

15.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.